18 - 18 van 18 resultaten

Melkzuur (80%) 100 ml

Op voorraad

2,95
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Beschikbare levermethoden: Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen, Glijdende tarieven:, Glijdende tarieven Belgie:

Melkzuur (80%) 100 ml

 

Melkzuur verlaagt de pH van het brouwwater. Het is minder sterk dan fosforzuur en is makkelijker te doseren. Dit zuur wordt veel gebruikt in de hobbybrouwerij. Met brouwsoftware en de gegevens van het water kunt u bepalen hoeveel u gebruiken wilt.

 

 

briefpost-levenindebrouwerij

 

Officiële Informatie

 

bijtend-levenindebrouwerij

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen: H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362 - Verontreinigde kleding uittrekken

Klanten die dit product kochten, kochten ook

**
Prijzen exclusief verzending

Blader door deze categorie: Overige Ingredienten
18 - 18 van 18 resultaten