LevenindeBrouwerij Oxi

Op voorraad

2,75
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Mogelijke levermethoden: Pakket Versturen, Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Versturen België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen

LevenindeBrouwerij Oxi

 

Onze Oxi is een reiniger voor licht verontreinigde oppervlakken. Agressievere middelen kunnen metalen zoals koper of RVS aantasten.

Het enige verschil tussen onze Oxi en anderen is de verpakking. Hij wordt geleverd in een gesealde plastic zak die met briefpost verzonden kan worden.

 

Dosering: 4 gram per liter warm tot heet water.

 

briefpost-levenindebrouwerij

 

Ter informatie:

Als het gaat om ontsmetten zijn er grofweg 4 niveau's te onderscheiden. In onze hobbywereld bevinden wij ons op het niveau "ontsmetten".

  • Schoonmaken is het verwijderen van vuil zodat het oppervlak vrij is van onzuiverheden. Het is niet mogelijk om een oppervlak te ontsmetten dat niet schoon is.
  • Ontsmetten is het verminderen van het aantal micro organismen, doorgaans met behulp van hitte en of chemicaliën. Hierbij wordt niet 100% van de micro organismen gedood maar 99,9%.
  • Desinfecteren is het verminderen van het aantal micro organismen tot wel 99,999%. De chemicaliën die hierbij gebruikt worden zijn doorgaans niet veilig en moeten goed afgespoeld worden.
  • Steriliseren is het uitschakelen van alle micro organismen; Schimmels, bacteriën, gisten, virussen, en sporen. Dit kan met stoom van 121C met een contacttijd van 15 minuten, stoom van 134C met een contacttijd van 3 minuten. Wanneer droge lucht gebruikt wordt kan dit gebeuren bij 160C met een contacttijd van minstens 2 uur.

 

Officiële Informatie

 

brandbaar-levenindebrouwerijwaarschuwing-levenindebrouwerijbijtend-levenindebrouwerij

 

Gevarenaanduidingen

 

H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H302: Schadelijk bij inslikken. H332: Schadelijk bij inademing. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 

Voorzorgsmaatregelen

 

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Wij bevelen ook het volgende aan:

Chemipro Oxi
3,50
**
Prijzen exclusief verzending

Klanten die dit product kochten, kochten ook

**
Prijzen exclusief verzending

Blader ook door deze categorieën: Reinigen, Reinigen, Gereedschap, Apparatuur en Gereedschappen