Wijnsteenzuur

vanaf 3,95
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Mogelijke levermethoden: Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen, Glijdende tarieven:, Glijdende tarieven Belgie:

Wijnsteenzuur

 

Indien uw most te weinig zuur bevat kunt u deze aanzuren.

De zuurgraad wordt doorgaans aangegeven in grammen wijnsteenzuur per liter. Om de zuurgraad van 1 liter most met 1 te verhogen heeft u 1 gram wijnsteenzuur nodig.

In de blog kunt u meer informatie vinden over het meten van zuur.

 

Officiële Informatie

Gevaarlijke bestandde(e)l(en): Wijnsteenzuur (L+)

Gevarenpictogram(men):

 

bijtend-levenindebrouwerij

 

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

 

Voorzorgsmaatregelen:

  • Preventie: P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen.
  • Reactie: P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Blader door deze categorie: Overige Ingredienten